Oznam

Obecný úrad Nová Bošáca dáva do povedomia  verejnosti možnosť absolvovať „Absolventskú prax“ na Obecnom úrade Nová Bošáca. Na absolventskú prax sa môže prihlásiť nezamestnaný absolvent strednej alebo vysokej školy do 26 rokov  za predpokladu, že spĺňa nižšie uvedené podmienky:

-     absolvent strednej alebo vysokej školy mladší ako 26 rokov,

-     ukončenie denného štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od ukončenia školy nemal pravidelné platené zamestnanie,

-     absolvent musí byť vedený v evidencii úradu práce najmenej jeden mesiac,

-     dĺžka absolventskej praxe je najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov,

-     týždenný rozsah práce je 20 hodín.

            Záujemcovia o možnosť absolvovať „Absolventskú  prax“ na Obecnom úrade Nová Bošáca, ktorí spĺňajú uvedené podmienky sa môžu hlásiť na Obecnom úrade. 

Oznam

          Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s. oznamuje, že bude pristupovať  k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov (reklamné, marketingové a propagačné materiály) na podperných bodoch elektrických vedení regionálnej distribučnej sústavy. Podrobnejšie informácie - Západ.distr. oznámenie.pdf 

Pozor

          Po osade Predpoloma sa pohybuje pes neznámeho pôvodu na fotografii....v prípade akýchkoľvek informácií, ktoré by napomohli stotožniť majiteľa psa, volajte na tel. číslo 0902/405053. 

                                                                                 
Mílí občania!
          Aspoň takouto formou sa chcem poďakovať všetkým účinkujúcim Novobošáckeho ochotníckeho divadielka a Folklórnej skupiny z Novej Bošáce za veľmi pekné a pestré predstavenia počas Novobošáckych hodov 2015, osobitne Lenke Kadlečíkovej a Zuzke Porubčanovej za vedenie jednotlivých skupín a všetkým občanom aj hosťom, ktorí sa hodov zúčastnili a podporili účinkujúcich svojím potleskom. Budem veľmi rád, keď aj v budúcnosti budeme spoločne zostavovať program na naších obecných akciách a spoločne tráviť hody a iné sviatky. Foto z hodov nájdete pod súborom "Podujatia".
 
                                                                                               starosta obce   

TJ Klas Nová Bošáca

Výsledky z futbalovej súťaže o putovný pohár starostov Bošáckej doliny:
1. OŠK Bošáca
2. TJ Klas Nová Bošáca
3. OFK Trenčianske Bohuslavice
4. FK 1972 Zemianske Podhradie.
 
Najlepší strelec: Pavol Kostelan.
Najlepší hráč: Vojtech Brezovák.
Najlepší brankár: Jozef Podolan.
 
Gratulujeme našim futbalistom za pekný športový výkon!
 

Oznam

Vážení občania,
na ľavej strane našej webovej stránky sa nachádza aplikácia Západoslovenskej distribučnej a.s. pre občanov, ktorá umožňuje jednoduchý prístup prostredníctvom našeho webového sídla získanie informácií priamo od distribútora elektrickej energie a to: 
- ako sa propojiť do sústavy,
- plánovné odstávky elektriny,
- aktuálne poruchy.

Čierne skládky

          Vážení občania, v súvislosti so spustením programu Ministerstva životného prostredia SR na odstraňovanie nelegálnych skládok odpadov, ktorého predmetom je zber, odvoz, uloženie odpadu na legálnu skládku a sanácia miesta Vás touto cestou žiadam o podanie informácie o nelegálnych skládkach priamo na Obecný úrad Nová Bošáca, telefonicky alebo elektronickou poštou. Za podanie informácie vopred vďaka.
 

 

Prieskum záujmu o nájomné byty

            Vážení občania,

na obecnom úrade obce Nová Bošáca alebo tu na stránke v elektronickej verzii je k dispozícii žiadosť o pridelenie nájomného bytu. žiadosť o pridelenie bytu NB.xls 

            Občania, ktorí majú záujem o bývanie v novostavbe projektu “Výstavba nájomných bytov – Nová Bošáca“, budú vyplnením žiadosti a jej odovzdaním na obecnom úrade v Novej Bošáci, prípadne zaslaním na uvedený e-mail evidovaní v zozname potenciálnych záujemcov o nájomné byty. Projekt “Výstavba nájomných bytov – Nová Bošáca“ ponúkne najviac 12 nájomných bytov, z toho 1-izbové, 2-izbové a 3-izbové jednotky.

            Navrhnuté riešenia budú spĺňať bežný štandard vybavenia bytu. Podlahy v bytoch budú plávajúce laminátové krytiny, PVC podlahové krytiny alebo keramické dlažby. Byty budú vybavené plastovými oknami a zasklenými stenami s vetracou štrbinou. Odvetranie vnútorných priestorov, kúpeľní a WC bude zabezpečené ventilátormi. Rozmiestnenie spotrebičov a zariadení v kuchyniach je dané typom a štandardom prevedenia kuchynských liniek. Súčasťou kuchynskej linky bude elektrický spotrebič na varenie. Štandardom vybavenia bytu bude aj potravinová skriňa. Všetky vnútorné steny a stropy budú natreté základným bielym interiérovým náterom.

            V prípade dostatočného záujmu  budú prvé stavebné práce plánované na začiatok roka 2016. Cena mesačného nájomného sa bude odvíjať od veľkosti jednotlivých bytov. Napríklad pri 1 – izbovom byte s rozmerom 43,5 m2 je predbežná kalkulácia na úrovni 104,- Eur mesačne, pri 2-izbových bytoch cca 62 m2 sa predbežne počíta s nájomným vo výške od 147,-  Eur mesačne a pri 3-izbovom byte cca 80 m2 je predbežná kalkulácia nájomného vo výške 192,- Eur mesačne.

Bližšie informácie:

Obecný úrad Nová Bošáca

913 08, Nová Bošáca

e-mail: nova.bosaca@stonline.sk 

OZNAM 

 

      Vážení občania,

          v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z. Vás žiadame o vyplnenie priloženého dotazníka, ktorý bude využitý pri spracovaní návrhu  "Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bošáca". Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je nevyhnutným dokumentom v oblasti rozvoja obce a čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov. 

          Cieľom dotazníka je zistiť potreby občanov v jednotlivých oblastiach ich života. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pomôže zlepšiť rozvoj, rozšíriť ponuku a kvalitu služieb zabezpečovaných obcou, a inými poskytovateľmi, zlepšiť kvalitu technickej infraštruktúry, odpadového hospodárstva, dopravnej infraštruktúry, životného prostredia, atď.. Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vyjadrení názoru na predmetnú oblasť. Dotazník je anonymný. Pri vypĺňaní voľte odpovede tak, aby čo najviac zodpovedali Vašim predstavám. Otázky by mali inšpirovať k prijatiu opatrení za účelom zvýšenia kvality služieb a prostredia v ktorom žijete.

 
    Vyplnený dotazník prosíme zaslať na email adresu obce: nova.bosaca@stonline.sk alebo osobne doručiť na Obecný úrad Nová Bošáca. 

Formulár pre obyvateľov.doc (79872)

Ďakujeme Vám za vyplnenie dotazníka. 

Ocenenie pre našu školu

Komisia v rámci projektu "Zelená škola" ocenila našu Základnú školu s materskou školou za výborne zvládnutý Deň zeme. Našu školu zaradili medzi tri najinšpiratívne školy v tomto roku v rámci uvedeného projektu. Osobitne vyzdvihli solárny varič p. učiteľky Mgr. Balušíkovej a originálne zábavné a nevídané veci, ktoré realizovali. Konkrétnejšie informácie nájdete TU.
 

Oznam

         Obec Nová Bošáca v spolupráci s družobnou obcou Košíky organizovala priateľské stretnutie pri príležitosti krstu knihy "Historie obcí Košíky a Nová Bošáca ve fotografii" dňa 23.5.2015. Foto z uvedenej akcie nájdete pod súborom "Podujatia."

 

Oslavy 70. výročia oslobodenia regiónu

          Dňa 5.5. 2015 sa konal pietny akt pri príležitosti 70. výročia oslobodenia našej krajiny a nášho regiónu v Novej Bošáci pri pamätníkoch na miestnom cintoríne a v osade Grúň. Touto cestou úprimne ďakujem spoluorganizátorom akcie mestu Nové Mesto nad Váhom, Oblastnému výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, mikroregíónu Bošáčka a za pomoc vojenskému útvaru VÚ 8116 Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru, Jednote dôchodcov v Novej Bošáci, DHZ v Novej Bošáci, Základnej škole s materskou školou v Novej Bošáci a folklórrnemu súboru z Novej Bošáce a všetkým občanom, ktorí sa podujatia zúčastnili. Foto v  menu "Podujatia".
                                                                                                                                                                                                  starosta obce                                               
 

Vážení občania!

          Na základe upozornenia od zmluvnej spoločnosti odoberajúcej z našej obce druh odpadu plasty, vyzývame všetkých občanov, aby správne tento druh odpadu separovali.

PATRÍ:

-         PET  fľaše (fľaše z nealko-nápojov, sirupov, vína a pod.),

-         PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.),

-         PP fľaše (fľaše od citrónových štiav a ostatné fľaše s označením PP),

-         LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.),

-         LLD-PE fólie (tzv. streč. fólie).

NEPATRÍ:

-         znečistené plasty,

-         viacvrstvové obaly (krabice od mlieka a nápojov),

-         linoleum, guma, kabelky, molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami,

-         stavebný materiál.

          Nesprávne separovaný plastový odpad bude zvyšovať náklady na odvoz a likvidáciu a pri opakovaných nedostatkoch bude nevyhnutné zvyšovať poplatky za odpad od občanov.

Ďakujeme za porozumenie .

 

Kalendár akcií

Obsadenosť Kultúrneho domu

19.01.2015 15:56
24.1.2015            -    obsadené 31.1.2015            -     obsadené             7.2.2015              -  ...

Vážení občania!

V rubrike "Pripomienkovanie" Vám budú predkladané materiály na pripomienkovanie. Vaše konštruktívne pripomienky zasielajte na e-mail: nova.bosaca@stonline.sk

Pripomienkovanie

 

Vážení priatelia, aby naša stránka poskytla aj denne užitočné informácie, dovolil som si zapracovať na toto miesto predpoveď počasia. Verím, že Vám bude táto služba osožná.

Predpoveď počasia