Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

aktuality

správy s dočasnou platnosťou

Predaj prebytočného hnuteľného majetku

Výzva na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce - zásobník paliva, typ S30/0 na uskladnenie drevených peliet v priemere 2,5 m, svetlá výška 5 m, objem 30 m3.

 

Údržba ochranného pásma vedenia VN

 

Spoločnosť EKOREM s. r. o. , Lipany ako zmluvný dodávateľ služieb pre Západoslovenskú distribučnú, a. s. Tím SEZ Sever v Trenčíne podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny oznamuje vykonanie výrubov v ochrannom pásme a pod vonkajším elektrickým vedením VN 295 prechádzajúcim katastrálnym územím obce Nová Bošáca v termíne od 11. 09. 2023 do 28. 02. 2024 z dôvodu pravidelnej údržby ochranného pásma elektrovodu.

Majster rezbár Štefan Matejík

„Dobre to je, keď má človek zmysel života, lebo ak sa prestane zaujímať, ostane taký nezáujem o svet.“ – Štefan Matejík

     Majster rezbár Štefan Matejík Človek už od pradávnych dôb mal potrebu vizuálne znázorniť, zhmotniť to, čo sa mu páči, čo mu napĺňa jeho duchovnú potrebu, materiálnu potrebu, potrebu zaznamenať životný príbeh, cyklus.  V ľudovom prostredí bol výtvarným umením preniknutý celý život človeka. Spočiatku sa to prejavovalo v zdobení úžitkových predmetov, ktoré ho sprevádzali každý deň životom. Zdobil pracovné náradie a nádoby, textílie, odev. U niektorých predmetov dekoratívnosť potlačila úžitkovosť a tak sa niektoré predmety stali reprezentatívnymi, sviatočnými. Zvlášť skupinu tvorili predmety duchovné, magické, kultové, ktoré mali v ľudovom prostredí veľmi dôležité miesto. Tak ako sa vyvíjala spoločnosť, došlo aj k prirodzenému vývoju v ľudovom umení. Ľudoví umelci svoju pozornosť zo zdobenia úžitkových predmetov, ktoré sprevádzali každodennú prácu človeka,  preniesli zväčša na predmety reprezentatívneho a duchovného charakteru.

     Mať ľudového umelca vo svojej obci, je ako mať svoj vlastný obecný poklad. Takýto umelec je dôležitým členom spoločenstva, ktorý do určitej miery ovplyvňuje a odzrkadľuje vkus lokálneho spoločenstva. Naša obec, Nová Bošáca, má to šťastie a má svoj obecný poklad, ľudového umelca, rezbára, pána Štefana Matejíka. Rezbár je človek, ktorý vo svojich dielach zhmotní svoje myšlienky, pootvorí nimi pomyselné okno do svojej duše. Pán Matejík nám prostredníctvom svojich diel už 50 rokov dovoľuje nahliadnuť do tej jeho.

Oznámenie o predaji budovy pošty v obci Nová Bošáca

Vec: Oznámenie o predaji budovy pošty v obci Nová Bošáca

Na základe oznámenia o možnosti predaja budovy pošty v obci Nová Bošáca, súp. č. 77, par. č. 8035/7 uvádzame nasledovné:

Obec Nová Bošáca vykonáva úlohy samosprávy v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť a všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec je pri výkone samosprávy povinná rešpektovať ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je určenie majetkového postavenia a hospodárenie s majetkom obcí.  

Záujmom obce je zachovanie služieb Slovenskej pošty a.s. v obci Nová Bošáca. Z uvedeného dôvodu Vás touto cestou informujeme, že vedenie obce má predbežne záujem odkúpiť nehnuteľnosť – budovu pošty súp. č. 77 v obci Nová Bošáca s príslušenstvom uvedeným v prílohe. Vzhľadom na uvedené právne normy a postupy nadobúdania nehnuteľnosti do majetku obce konštatujeme, že na prevod vlastníctva nehnuteľnosti sa vyžaduje schválenie obecným zastupiteľstvom osobitným režimom. Nakoľko oznámenie o odpredaji neobsahovalo informáciu o rozsahu vyžadovaného vecného bremena spočívajúce v nájomnej zmluve, žiadame o predloženie návrhu nájomnej zmluvy. Informácia o nájme je nevyhnutná pre rozhodnutie obecného zastupiteľstva.

Máme za to, že dôležitým faktorom pre prevod nehnuteľnosti je skutočnosť, že Slovenská pošta a. s. doposiaľ užívala bezplatne pitnú vodu a kanalizáciu viac ako 30 rokov. V minulosti sme túto skutočnosť konzultovali, pričom ste poukázali na to, že obec nie je oprávnená účtovať vodné a stočné a odmietli ste rokovať o platbe.  Konštatujeme, že to neoprávňuje Slovenskú poštu bezplatne využívať služby vodné a stočné. Tento stav sme zachovali pre zachovanie služieb pošty.

Vážená pani riaditeľka Ing. Iveta Vrbíková,

vážime si ponuku prevodu vlastníctva budovy pošty na obec a týmto deklarujeme záujem. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úctivo žiadame o rokovanie o podmienkach možného prevodu.  

S úctou

    

       Ing. Ján ŽUCHA, MBA

               starosta obce

Zberný dvor v Novej Bošáci

 
Zberný dvor v Novej Bošáci, bude od 1. mája otvorený:
- každú stredu od 15.00 hod. do 17.00
- každú sobotu od 8.00 hod. do 10.00 hod.
Prosíme občanov i chalupárov, aby odpad vyvážali na zberný dvor počas otváracích hodín a nenechávali ho pri smetných nádobách pred bránou. Za triedený odpad (plast, sklo, kov, papier) a elektroodpad, ktorý donesiete na zberný dvor NEPLATÍTE.
Smetné nádoby na komunálny odpad pred bránou sú určené pre občanov a chalupárov, ktorí z technických príčin nemajú nádoby na odpad.
Opakujeme, za TRIEDENÝ odpad NEPLATÍTE. Čím viac budeme v domácnostiach triediť, tým menej si budeme ročne platiť poplatok za komunálny odpad.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť