Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Obecné zastupiteľstvo 24.6.2021

P O Z V Á N K A Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré sa bude konať dňa 24.6.2021, štvrtok o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu. Program rokovania: 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze, 3. schválenie zmluvy o zriadení Združenia obcí ČOV Bošáčka, 4. výročná správa obce Nová Bošáca za rok 2020, 5. správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020, 6. schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020, 7. rôzne, 8. diskusia, 9. záver. Ing. Ján ŽUCHA starosta obce

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech