Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Obecné zastupiteľstvo 28.5.2021

P O Z V Á N K A Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Nová Bošáca, ktoré sa bude konať dňa 28.5.2021, piatok o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu. Program rokovania: 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, 2. kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze, 3. prerokovanie žiadosti o schválenie dotácie a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového domu, 4. prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce za rok 2020, 5. informovanie o účtovnej závierke a o vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti Obecné služby Nová Bošáca s.r.o. za rok 2020 6. rôzne, 7. diskusia, 9. záver. Ing. Ján ŽUCHA starosta obce
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech