Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci uznesením č. 21/2022 zo dňa 14.12.2022 a v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e


voľbu hlavného kontrolóra Obce Nová Bošáca,
ktorá sa uskutoční

dňa 15.02.2023 o 17:00 hod.

na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci

 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Nová Bošáca

 1. ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 3. znalosť práce na PC,
 4. občianska a morálna bezúhonnosť,
 5. pracovný úväzok 0,2

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Nová Bošáca:

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt,
 2. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

 1. kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby,
 2. písomne na adresu: Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca,
 3. osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 31.01.2023 do 12.00 hod.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Zverejnené:

 • na webovom sídle obce Nová Bošáca www.novabosaca.sk,
 • vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 03.01.2023,
 • v miestnom rozhlase.

Ďalšie informácie si môžete vyžiadať na Obecnom úrade v Novej Bošáci, tel.: 0940 988 158 počas úradných hodín.

V Novej Bošáci, dňa 3. 1. 2023.                                           

                                                                                                                  Ing. Ján Žucha

                                                                                                                   starosta obce

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť