Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Výzva na platbu daní a poplatkov

          V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2020 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

       Touto cestou v y z ý v a m e všetkých daňovníkov, ktorí doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2020 neuhradili, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 18.12.2020 zaplatením v hotovosti, platobnou kartou prostredníctvom terminálu v pokladni Obecného úradualebo alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí a tak sa vyhli prípadným sankciám.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech