Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Výzva na zaplatenie

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2021 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou Vás v y z ý v a m e, ak ste doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 neuhradili, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 17.12.2021 zaplatením:

- hotovosti do pokladne Obecného úradu,

- platba kartou - prostredníctvom platobného terminálu

- alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

 

Zároveň pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára 2022.
Priznanie podávate ak ste v priebehu roka 2021 kúpili alebo predali pozemok alebo dom, začali stavbu, skolaudovali stavbu, stali ste sa nájomcom alebo užívateľom, zdedili pozemok alebo dom, zbúrali dom, zmenili charakter pozemku alebo vydražili pozemok alebo dom.
 
 
 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech