Znaky a symboly

 

nova bosaca erb     Blazón erbu
V striebornom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci zelený slivkový strom s modrými slivkami a zelenými listami, sprevádzaný po bokoch kmeňa modrými majuskulnými písmenami C a M.

 

Dátum prijatia: 10.03.1999

Číslo uznesenia: OZ - 17/1999

Signatúra HR SR: N-69/1999

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová

 nova bosaca zastava  
Vlajku obce tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách modrej 2/5, bielej 1/5 a zelenej 2/5. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi a dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Nova Bosaca pecat  
Pečať obce tvorí erb obce, okolo ktorého je kruhopis OBEC NOVÁ BOŠÁCA. Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

Heraldický register Slovenskej republiky

vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívnictva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v obci Nová Bošáca o vystavenie erbovej listiny pre obec Nová Bošáca. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Nová Bošáca a dňa tretieho februára roku tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v striebornom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci zelený slivkový strom s rovnakými listami a modrými slivkami, sprevádzaný po bokoch kmeňa veľkými modrými písmenami C (Cyril) a M (Metod). Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldický register Slovenskej republiky požiadal Heraldický ateliér Imago o jej zhotovenie. Erb obce Nová Bošáca, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou N-69/99. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Nová Bošáca môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež - rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie dňa tridsiateho júla roku tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť.

JoomSpirit