Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

O obci

Info o obci v skratke

TN kraj

 

Obec Nová Bošáca je jednou z 258 obcí nachádzajúcich sa v Trenčianskom kraji.
Kataster obce sa rozprestiera v CHKO Biele Karpaty.
Vznikla v roku 1950 odčlenením 23 osád od Bošáckych kopaníc.
Rozloha obce je 3344 ha.
Počet obyvateľov v roku 2013: 1113 obyv.
Nadmorská výška centra obce je 306 m.n.m.  
Najvyššie miesto v obci: Veľký Lopeník 912 m.n.m. 

 

 

 

Občianska vybavenosť:

Obecný úrad
Materská škola so Základnou školou
Všeobecný lekár pre dospelých (2x za týždeň)
Centrum sociálnych služieb
Pošta
Pohostinstvo (Pod Lipou, Predpoloma)
Obchod s potravinami (Jednota, potraviny Lenka) 
Predajňa s náradím a spojovacím materiálom (TOFAS)

V obci pôsobí tiež Dobrovoľný hasičský zbor, futbalisti TJ Klas Nová Bošáca, Novobošácke Divadielko, Folklórna skupina Novobošáčan a tiež dva spolky dôchodcov.

 

 Mikroregión Bošáčka

erbNovaBosaca erb zemianske podhradie erb bosaca erb haluzice erb trencianske bohuslavice

 

Od železničnej stanice Trenčianske Bohuslavice, ležiacej medzi Novým Mestom a Trenčínom, smerom na severozápad, k hlavnému hrebeňu Bielych Karpát v oblasti Veľkého Lopeníka, tiahne sa 18 km dlhá a 1 až 3 km široká Bošácka dolina, lemovaná z oboch strán lesnatými a pasienkovitými kopcami výbežkov Bielych Karpát. Preteká ňou potok Bošáčka.

Táto dolina tvorí mikroregión, ktorý je zaujímavý tak z hľadiska kultúrno-historického, ako aj národopisného a prírodovedeckého. Je preto lákavým miestom pre bádateľov i turistov.
Osídlenie tohto územia je postupne zdokumentované nálezmi z doby kamennej až po raný stredovek.

Mikroregión tvoria tieto obce a osady:

Prvé písomné zmienky o obciach pochádzajú z 13. až 15. storočia. Spolu má mikroregión 4400 obyvateľov. Najvyšším vrchom je Veľký Lopeník (912 m), ktorého vrchol je na hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Niektoré údaje hovoria, že ku koncu 12. storočia bola dolina husto osídlená eremitmi, pustovnými mníchmi. Jednalo sa o Benediktínov z Nového Mesta n/V, ktorí zmenili svoj doterajší kláštorný spôsob života za pustovnícky - eremitský. Z tohoto obdobia má pochádzať aj názov doliny od slova bosák - bosonský mních - emerita.

 

Znaky a symboly

nova bosaca erb     Blazón erbu
V striebornom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci zelený slivkový strom s modrými slivkami a zelenými listami, sprevádzaný po bokoch kmeňa modrými majuskulnými písmenami C a M.

 

Dátum prijatia: 10.03.1999

Číslo uznesenia: OZ - 17/1999

Signatúra HR SR: N-69/1999

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová

 nova bosaca zastava  
Vlajku obce tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách modrej 2/5, bielej 1/5 a zelenej 2/5. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi a dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
Nova Bosaca pecat  
Pečať obce tvorí erb obce, okolo ktorého je kruhopis OBEC NOVÁ BOŠÁCA. Má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

Heraldický register Slovenskej republiky

vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívnictva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu a oznamuje im nasledovné: Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v obci Nová Bošáca o vystavenie erbovej listiny pre obec Nová Bošáca. Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky kladne posúdila návrh erbu obce Nová Bošáca a dňa tretieho februára roku tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe: v striebornom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci zelený slivkový strom s rovnakými listami a modrými slivkami, sprevádzaný po bokoch kmeňa veľkými modrými písmenami C (Cyril) a M (Metod). Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti, ako aj prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachovávané heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny, Heraldický register Slovenskej republiky požiadal Heraldický ateliér Imago o jej zhotovenie. Erb obce Nová Bošáca, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou N-69/99. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Nová Bošáca môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež - rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člena Medzinárodnej heraldickej akadémie dňa tridsiateho júla roku tisíc deväťsto deväťdesiatdeväť.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech