Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Oznámenie o predaji budovy pošty v obci Nová Bošáca

Vec: Oznámenie o predaji budovy pošty v obci Nová Bošáca

Na základe oznámenia o možnosti predaja budovy pošty v obci Nová Bošáca, súp. č. 77, par. č. 8035/7 uvádzame nasledovné:

Obec Nová Bošáca vykonáva úlohy samosprávy v súlade s ustanoveniami zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť a všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Obec je pri výkone samosprávy povinná rešpektovať ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorého účelom je určenie majetkového postavenia a hospodárenie s majetkom obcí.  

Záujmom obce je zachovanie služieb Slovenskej pošty a.s. v obci Nová Bošáca. Z uvedeného dôvodu Vás touto cestou informujeme, že vedenie obce má predbežne záujem odkúpiť nehnuteľnosť – budovu pošty súp. č. 77 v obci Nová Bošáca s príslušenstvom uvedeným v prílohe. Vzhľadom na uvedené právne normy a postupy nadobúdania nehnuteľnosti do majetku obce konštatujeme, že na prevod vlastníctva nehnuteľnosti sa vyžaduje schválenie obecným zastupiteľstvom osobitným režimom. Nakoľko oznámenie o odpredaji neobsahovalo informáciu o rozsahu vyžadovaného vecného bremena spočívajúce v nájomnej zmluve, žiadame o predloženie návrhu nájomnej zmluvy. Informácia o nájme je nevyhnutná pre rozhodnutie obecného zastupiteľstva.

Máme za to, že dôležitým faktorom pre prevod nehnuteľnosti je skutočnosť, že Slovenská pošta a. s. doposiaľ užívala bezplatne pitnú vodu a kanalizáciu viac ako 30 rokov. V minulosti sme túto skutočnosť konzultovali, pričom ste poukázali na to, že obec nie je oprávnená účtovať vodné a stočné a odmietli ste rokovať o platbe.  Konštatujeme, že to neoprávňuje Slovenskú poštu bezplatne využívať služby vodné a stočné. Tento stav sme zachovali pre zachovanie služieb pošty.

Vážená pani riaditeľka Ing. Iveta Vrbíková,

vážime si ponuku prevodu vlastníctva budovy pošty na obec a týmto deklarujeme záujem. Vzhľadom na uvedené skutočnosti úctivo žiadame o rokovanie o podmienkach možného prevodu.  

S úctou

    

       Ing. Ján ŽUCHA, MBA

               starosta obce

Zberný dvor v Novej Bošáci

 
Zberný dvor v Novej Bošáci, bude od 1. mája otvorený:
- každú stredu od 15.00 hod. do 17.00
- každú sobotu od 8.00 hod. do 10.00 hod.
Prosíme občanov i chalupárov, aby odpad vyvážali na zberný dvor počas otváracích hodín a nenechávali ho pri smetných nádobách pred bránou. Za triedený odpad (plast, sklo, kov, papier) a elektroodpad, ktorý donesiete na zberný dvor NEPLATÍTE.
Smetné nádoby na komunálny odpad pred bránou sú určené pre občanov a chalupárov, ktorí z technických príčin nemajú nádoby na odpad.
Opakujeme, za TRIEDENÝ odpad NEPLATÍTE. Čím viac budeme v domácnostiach triediť, tým menej si budeme ročne platiť poplatok za komunálny odpad.

Daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad

Vážení občania, dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad za rok 2023 sú vyrubené. Platbu môžete realizovať formou hotovosti v pokladni obce, platobným terminálom alebo bankovým prevodom na účet obce. Ďakujeme.

Cvičenie pri hudbe v KD Nová Bošáca

 

Pozývame všetky dievčatá a dámy na cvičenie pri hudbe.

Cvičíme každý pondelok a stredu o 18.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Bošáci.

Tešíme sa na Vás!

 

Zmena v cestovnom poriadku autobusovej dopravy

Trenčiansky samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a. s. pripravuje od 11. decembra 2022 zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“). K týmto zmenám pristupujeme najmä z dôvodu reakcie na úpravy grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2022/2023, ktorý pripravilo a schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V rámci zmien cestovných poriadkov PAD budú vykonané aj dodatočné úpravy s cieľom zvýšiť efektivitu PAD najmä počas víkendov.

Ako správne triediť odpad

Triedenie odpadu je neustále aktuálna téma. Pripravili sme pre vás plagátik, ktorý vám pomôže pri úspešnom triedení odpadu. Triedením odpadu šetríte životné prostredie, aj svoje peňaženky!

Oznámenie

Na základe uznesenia č. 223/2022 obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schválilo organizačnú zmenu v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov § 29, ods. 3 písm. b) na základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky - neplnoorganizovanú základnú školu 1. - 4. ročník ku dňu 01.09.2022.

Odôvodnenie:

Účtovníčka rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Nová Bošáca informovala na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci prítomných o finančnej situácii školy. Finančná analýza preukázala potrebu dofinancovania školy vo výške min. 7 000,00 EUR/mesačne. Na základe takto zistených skutočností s poukázaním na výrazne nízky počet detí (cca 59) nie je možné financovať z rozpočtu obce vzhľadom na celkový rozpočet a rozpočtové pravidlá. Zásadný význam má výška pomoci od štátu v rámci dohodovacieho konania. Starosta obce vyjadril názor, že pre obecné zastupiteľstvo a vedenie obce je to veľmi ťažké rozhodovanie, ale normatívny spôsob financovania školy si vyžaduje min. 150 žiakov pre stabilné financovanie. Po zhodnotení situácie a diskusii starosta obce navrhol organizačnú zmenu v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov § 29, ods. 3 písm. b) na základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky - neplnoorganizovanú základnú školu 1. - 4. ročník. Vec prekonzultoval so Školským úradom Trenčin, Štátnou školskou inšpekciou a MŠVVaŠ SR.

Propagácia Bošáckej doliny žiakmi základnej školy

Tento týždeň pani učiteľka anglického jazyka PaedDr. Zuzana Polláková udelila pochvalu žiakom za peknú prácu pri vytvorení propagačného materiálu obce Nová Bošáca. Na tomto projekte pracovali títo žiaci: Katka Beňová a Anetka Kročilová z ôsmej triedy, Karolínka Stachová, Lucka Hargašová a Alex Čačko zo šiestej triedy, Janka Kostelanová, Ondrej Kostelan, Dominika Žaťková, Martin Kukuča a Natália Morongová z piatej triedy. Každý žiak písal v slovenskom aj anglickom jazyku o určitej časti dediny Nová Bošáca - Veľký Lopeník, Haluzická tiesňava, Hájnica - vyhliadková veža, Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí, Kamenná škola, Socha vojaka. Dúfame, že sa táto práca bude páčiť aj ostatným a prispeje k rozvoju a šíreniu dobrého mena tejto obce.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť