Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.

Registrovaný sociálny podnik

priznaný štatútom č. osvedčenia: 158/2020_RSP ako integračný podnik.