Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Stavebný úrad Nové Mesto nad Váhom

Vážení občania, Spoločný úrad samosprávy (resp. Stavebný úrad) v Novom Meste nad Váhom oznamuje, že z dôvodu sťahovania sa do nových priestorov nebude fungovať ani vybavovať žiadnych klientov v termíne od 17.01.2022 do 31.01.2022. Úrad bude presťahovaný do budovy bývalých Technických služieb na ulici Klčové 109/34.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Vlastníci nehnuteľností v Novej Bošáci. 🏠
Pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne najneskôr do 31. januára 2022.
Priznanie podávate, ak ste v priebehu roka 2021:
- kúpili alebo predali pozemok alebo dom,
- začali stavbu,
- skolaudovali stavbu,
- stali ste sa nájomcom alebo užívateľom,
- zdedili pozemok alebo dom,
- zbúrali dom,
- zmenili charakter pozemku,
- vydražili pozemok alebo dom.

Kúpele v regióne

Obec Nová Bošáca sa opäť zapojila do projektu „Kúpele v regióne“, ktorý realizujú Kúpele Trenčianske Teplice. Obyvatelia Novej Bošáce, ktorí majú v obci trvalý pobyt získavajú zľavu na vstup vo výške 50%. Vstup je v režime OP - očkovaný, prekonaný. Prevádzka kúpeľov sa riadi podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

PaedDr. Pavel Kravarčík

„Zosnulý p. Kravarčík pôsobil v Novej Bošáci prevažnú časť svojho života... Ako pedagóg, od roku 1973, ako predseda Miestneho národného výboru, neskôr starosta obce až do roku 1998. 25 rokov života spravoval veci verejné v našej obci. Realizoval investičné zámery, staval budovy, riadil obecný úrad, niektorí z nás si pamätajú, že popri svojej funkcii aj učil na miestnej Základnej škole, publikoval knihy týkajúce sa histórie obce a ľudových tradícií, výrazne sa zaslúžil o zachovávanie folklóru, ľudových tradícií, piesní a tancov. Jeho život, zásluhy a úspechy som vyjadril v jednej vete. Napriek tomu jeho profesijný život je veľmi pestrý, bohatý a spoločnosti nadmieru prospešný. Ale žil skromne a pokorne.

Čítať ďalej...

Výzva na zaplatenie

V zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2021 bola daň splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Touto cestou Vás v y z ý v a m e, ak ste doteraz daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad na rok 2021 neuhradili, aby ste si túto povinnosť splnili najneskôr do 17.12.2021 zaplatením:

- hotovosti do pokladne Obecného úradu,

- platba kartou - prostredníctvom platobného terminálu

- alebo na účet obce uvedený v rozhodnutí, a tak sa vyhli prípadným sankciám.

 

Zároveň pripomíname povinnosť podať daňové priznanie správcovi dane k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára 2022.
Priznanie podávate ak ste v priebehu roka 2021 kúpili alebo predali pozemok alebo dom, začali stavbu, skolaudovali stavbu, stali ste sa nájomcom alebo užívateľom, zdedili pozemok alebo dom, zbúrali dom, zmenili charakter pozemku alebo vydražili pozemok alebo dom.
 
 
 

❗️ Upozornenie pre občanov ❗️

Po obci Nová Bošáca sa pohybujú osoby, ktoré vymáhajú od občanov peniaze za práce, o ktoré občania nepožiadali, napr. čistenie pomníkov. Zrejme ide o podvodníkov, preto buďte opatrní a nepúšťajte ich do svojich domácností. Upozornite prosím aj svojich blízkych a starších spoluobčanov.

Ponuka internetových služieb v obci

Vážení občania, dávame do pozornosti ponuku internetových služieb spoločnosti cns s.r.o. v našej obci. V prípade záujmu kontaktuje spoločnosť na uvedenom telefónnom čísle.

 

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Nové Mesto n/V, Myjava od 28.6.2021, 12:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.Obecné služby Nová Bošáca s. r. o.

Verejný obstarávateľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Sídlo: 913 08 Nová Bošáca č. 79
IČO: 53 056 094
DIČ: 2121249218

IČ DPH: SK 2121249218

Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo 39994/R
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK59 5600 0000 0065 2821 3001
SWIFT Code: KOMASK2X
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Žucha, konateľ
Telefónne číslo:  +421902 405053
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ponuka hlavných pracovných činností:

 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Preprava materiálu
 • Správa bytového a nebytového fondu
 • Stavebné práce
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Služby v poľnohospodárstve, kosenie, mulčovanie, štiepkovanie, orezávanie stromov
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu, výroba zástaviek HD, lavičiek, prístreškov
 • Prevádzkovanie verejných kanalizácií
 • Prevádzkovanie verejných vodovodov
 • Zemné, výkopové a búracie práce
 • Práce so zvíhacím zariadením, hydraulickou rukou
 • Oprava verejného osvetlenia, verejného rozhlasu
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Údržba budov
 • Prenájom výsuvného rebríka, párty stanov, záhradných pivných setov
 • Prenájom vibračnej dosky
 • Ubytovacie služby
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech