Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech

Nová Bošáca

Cvičenie pri hudbe v KD Nová Bošáca

 

Pozývame všetky dievčatá a dámy na cvičenie pri hudbe.

Cvičíme každý pondelok a stredu o 18.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Bošáci.

Tešíme sa na Vás!

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

Obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci uznesením č. 21/2022 zo dňa 14.12.2022 a v zmysle § 18a ods.2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e


voľbu hlavného kontrolóra Obce Nová Bošáca,
ktorá sa uskutoční

dňa 15.02.2023 o 17:00 hod.

na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci

 

Požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Nová Bošáca

 1. ukončenie minimálne úplné stredné vzdelanie,
 2. znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obci, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
 3. znalosť práce na PC,
 4. občianska a morálna bezúhonnosť,
 5. pracovný úväzok 0,2

Náležitosti prihlášky pre voľbu hlavného kontrolóra obce Nová Bošáca:

 1. meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefónny kontakt,
 2. úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 3. profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 4. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 5. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 6. čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

Spôsob doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra

 1. kandidáti doručia svoju prihlášku vrátane príloh v zalepenej obálke označenej „Voľba kontrolóra – neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby,
 2. písomne na adresu: Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca,
 3. osobne do podateľne obecného úradu najneskôr do 31.01.2023 do 12.00 hod.

O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení písomne do 5 pracovných dní od vykonania výberového konania.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplnia požadované podmienky.

Zverejnené:

 • na webovom sídle obce Nová Bošáca www.novabosaca.sk,
 • vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 03.01.2023,
 • v miestnom rozhlase.

Ďalšie informácie si môžete vyžiadať na Obecnom úrade v Novej Bošáci, tel.: 0940 988 158 počas úradných hodín.

V Novej Bošáci, dňa 3. 1. 2023.                                           

                                                                                                                  Ing. Ján Žucha

                                                                                                                   starosta obce

 

Zmena v cestovnom poriadku autobusovej dopravy

Trenčiansky samosprávny kraj ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v spolupráci s dopravcom SAD Trenčín, a. s. pripravuje od 11. decembra 2022 zmeny cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy (ďalej len „PAD“). K týmto zmenám pristupujeme najmä z dôvodu reakcie na úpravy grafikonu vlakovej dopravy pre roky 2022/2023, ktorý pripravilo a schválilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR. V rámci zmien cestovných poriadkov PAD budú vykonané aj dodatočné úpravy s cieľom zvýšiť efektivitu PAD najmä počas víkendov.

Ako správne triediť odpad

Triedenie odpadu je neustále aktuálna téma. Pripravili sme pre vás plagátik, ktorý vám pomôže pri úspešnom triedení odpadu. Triedením odpadu šetríte životné prostredie, aj svoje peňaženky!

Oznámenie

Na základe uznesenia č. 223/2022 obecné zastupiteľstvo v Novej Bošáci schválilo organizačnú zmenu v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov § 29, ods. 3 písm. b) na základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky - neplnoorganizovanú základnú školu 1. - 4. ročník ku dňu 01.09.2022.

Odôvodnenie:

Účtovníčka rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ Nová Bošáca informovala na 22. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Novej Bošáci prítomných o finančnej situácii školy. Finančná analýza preukázala potrebu dofinancovania školy vo výške min. 7 000,00 EUR/mesačne. Na základe takto zistených skutočností s poukázaním na výrazne nízky počet detí (cca 59) nie je možné financovať z rozpočtu obce vzhľadom na celkový rozpočet a rozpočtové pravidlá. Zásadný význam má výška pomoci od štátu v rámci dohodovacieho konania. Starosta obce vyjadril názor, že pre obecné zastupiteľstvo a vedenie obce je to veľmi ťažké rozhodovanie, ale normatívny spôsob financovania školy si vyžaduje min. 150 žiakov pre stabilné financovanie. Po zhodnotení situácie a diskusii starosta obce navrhol organizačnú zmenu v rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ Nová Bošáca podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov § 29, ods. 3 písm. b) na základnú školu, ktorá nemá všetky ročníky - neplnoorganizovanú základnú školu 1. - 4. ročník. Vec prekonzultoval so Školským úradom Trenčin, Štátnou školskou inšpekciou a MŠVVaŠ SR.

Propagácia Bošáckej doliny žiakmi základnej školy

Tento týždeň pani učiteľka anglického jazyka PaedDr. Zuzana Polláková udelila pochvalu žiakom za peknú prácu pri vytvorení propagačného materiálu obce Nová Bošáca. Na tomto projekte pracovali títo žiaci: Katka Beňová a Anetka Kročilová z ôsmej triedy, Karolínka Stachová, Lucka Hargašová a Alex Čačko zo šiestej triedy, Janka Kostelanová, Ondrej Kostelan, Dominika Žaťková, Martin Kukuča a Natália Morongová z piatej triedy. Každý žiak písal v slovenskom aj anglickom jazyku o určitej časti dediny Nová Bošáca - Veľký Lopeník, Haluzická tiesňava, Hájnica - vyhliadková veža, Evanjelický kostol v Zemianskom Podhradí, Kamenná škola, Socha vojaka. Dúfame, že sa táto práca bude páčiť aj ostatným a prispeje k rozvoju a šíreniu dobrého mena tejto obce.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Uložiť
Uživateľské nastavenie COOKIES
Používame COOKIES aby sme zabezpečili najlepšiu funkčnosť webstránky. Pokiaľ zamietnete ich používanie, táto stránka nemusí fungovať ako sa očakáva.
Povoliť všetko
Zamietnuť všetko
Technické
Nástroje používané, aby sme dosiahli lepšiu funkčnosť stránky pri navigácií.
Joomla!
Povoliť
Zamietnuť
Analytické
Umožňujú anonymnú analýzu správania používateľov webu a umožňujú merať aktivitu používateľov a vyvíjať navigačné profily s cieľom vylepšenia webových stránok.
Google Analytics
Povoliť
Zamietnuť