Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: Obecné služby Nová Bošáca s.r.o.
Sídlo: 913 08 Nová Bošáca č. 79
IČO: 53 056 094
DIČ: 2121249218

IČ DPH: SK 2121249218

Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo 39994/R
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK59 5600 0000 0065 2821 3001
SWIFT Code: KOMASK2X

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Žucha, MBA, konateľ
Telefónne číslo:  +421902 405053
e-mail: jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk