Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Nová Bošáca
Sídlo: 913 08 Nová Bošáca č. 79
IČO: 00311839
DIČ: 2021079819
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu: 5844839001/5600
IBAN: SK74 5600 0000 0058 4483 9001
SWIFT Code: KOMASK2X
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Žucha, MBA, starosta obce
Telefónne číslo: 0902 405053, 0940 988 158
e-mail: jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk