Ľudová kultúra

Ľudová kultúra Bošáckej doliny

Ľudová kultúra sú vývinom daného spoločenstva nadobudnuté hodnoty, vzory správania, systém materiálnych a nemateriálnych produktov ľudskej činnosti. Prenášajú sa z generácie na generáciu v sociálnej vrstve spoločnosti označovanej ako ľud. Jadrom ľudovej kultúry je tradičná kultúra. Tradičná kultúra je tvorená pomerne uzavretou štruktúrou javov, ktoré sú súčasťou systému kultúrnych hodnôt, ktoré dané spoločenstvo pokladá za svoje typické.

Tradičná kultúra, alebo teda jednotlivé prvky ľudovej kultúry typické pre Bošácku dolinu sa najdlhšie udržali v slovesnom folklóre, v rodinných a kalendárnych obyčajoch, v kuchyni a tradičnom odeve.

(Zdroj: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1995)