Odpady

Vážení občania !

Triedený zber odpadov je jednou z podstatných pilierov moderného integrovaného odpadového hospodárstva, ktorého cieľom je dosiahnutie efektívnym spôsobom zníženie množstva komunálneho odpadu až o 40-60%.

Prečo separovať odpad:

  • výrazné zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku,
  • zníženie nákladov na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku,
  • šetrenie surovín, ktoré môžu byť ďalej využité,
  • prispievame tak k čistému životnému prostrediu,
  • netriedením odpadov nesplníme merateľné hodnoty podľa nového zákona o odpadoch a budeme nútení platiť viac na poplatkoch za odpady.

Ekologia

Nový zákon o odpadoch zavádza princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Vytvorené organizácie zodpovednosti výrobcov budú zabezpečovať preplácanie odvozu a likvidácie triedeného odpadu, ale len za predpokladu, že samosprávy (mestá a obce) budú napĺňať stanovené kvóty, ktoré sa budú zvyšovať až do roku 2020 a budú zodpovedne triediť. V prípade, že vymedzené odpadové komodity budú obsahovať aj iný materiál, bude obec povinná takýto odpad preplácať. Obec v súlade s platnou legislatívou bude povinná takého finančné navýšenia riešiť formou zvýšenia poplatkov pre občanov. Samozrejme sa nejedná len o finančnú stránku, ale aj o prostredie v našej obci s pohľadu životného prostredia a estetiky. Problémom v odpadovom hospodárstve sú aj vytvárajúce sa čierne skládky. Povinnosťou obce je likvidovať tieto skládky, čo bude mať zase značný vplyv na poplatky za odpad. Preto budeme priebežne predkladať fotografie z čiernych skládok aj s lokalizáciou s cieľom upozorniť na nebezpečný fenomén a motivovať občanov ku vzájomnej kontrole.

Upozorňujeme občanov, že povinnosťou obce je viesť priestupkové konanie proti občanovi, ktorý sa dopustí priestupku v oblasti nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi (VZN č. 6/2015)

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do smetnej nádoby, ktorá je vyvážaná odpadovou spoločnosťou jeden krát za dva týždne. V prípade neprístupných lokalít sa ukladá zmesový komunálny odpad do igelitových vriec pred objektom v prvé dva dni v mesiaci, kedy sa pracovníkmi Obecného úradu vykonáva zvoz. Termíny viď Kalendár.

Občan je povinný PET fľaše umiestňovať samostatne do igelitového vreca, ktoré uloží pred objektom v prvé dva dni v mesiaci, kedy sa pracovníkmi Obecného úradu vykonáva zvoz. Drobné stavebné odpady sa zvážajú na zberné miesto v centre obce.

V krátkej dobe budú po katastri obce umiestňované kontajnery na triedený odpad, ktoré budú farebne rozlíšené s návodom, ako triediť. Zároveň v prípade úspešnosti predloženého projektu občania si budú môcť prevziať zdarma vrecia na triedený odpad a budú môcť triediť priamo v domácnosti. O uvedených zmenách budú občania včas a v dostatočnej miere informovaní.

Je potrebné si uvedomiť individuálnu, ale aj kolektívnu zodpovednosť, pristupovať k okoliu zodpovedne a tým sa chovať k prírode čo najšetrnejšie.